ViewDetail


Aan het werk voor ouderen! .
Arbeidsmarktagenda 2023: Aan het werk voor ouderen!

Een breed gedragen akkoord om te zorgen voor goede gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan hebben ActiZ ,branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS 
de afgelopen periode gewerkt. Met keuzes van ouderen als nadrukkelijke wegwijzer.
Het resultaat is de Arbeidsmarktagenda 2023. ‘Aan het werk voor ouderen!’
Op 12 juli hebben partijen de agenda gezamenlijk ondertekend.

Op korte termijn willen partners:
toewerken naar het bieden van werkzekerheid in de sector zodat goed zorgpersoneel behouden blijft.
goede banen bieden met een fatsoenlijk inkomen en met een omvang, die aansluit bij wensen en levensfase van zorgpersoneel, jong, oud, her-
en zij-instromers het geheel moet passen bij de 
bedrijfsvoering van elke organisatie.
waar nodig inzetten op een hogere personele bezetting. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van kleine contracten en/of het aantrekken van nieuwe medewerkers
vanaf 2018 voldoende stage-en opleidingsplaatsen aanbieden, inclusief bijbehorende begeleiding
werken aan voldoende (zij-)instroom in het mbo en het hbo om stage -en opleidingsplaatsen in te  vullen, waarbij partijen gezamenlijk werken aan bijbehorende begeleiding. Dit geldt ook voor het realiseren van trajecten op maat waarin werken en leren wordt gecombineerd. Daarbij is er ook aandacht voor opleidingen voor medewerkers op mbo 1 en 2 niveau
toewerken naar innovatie en manieren om het werk anders, slimmer en beter te organiseren. Een maximale inzet op nieuwe technologie is van groot belang. Hiermee kan er juist meer aandacht naar de patiënt/cliënt daar waar dat het hardste nodig is.

Deze agenda is het nadrukkelijke startpunt van de samenwerking en geen eindpunt. Partners werken de komende periode zowel landelijk als regionaal aan het verder concretiseren van deze Arbeidsmarktagenda. 

Op regionaal niveau kan Limburg Care bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de agenda. Interesse hoe? Neem gerust contact op.

< Lees al het nieuws